سگ پامرانین

Description

پامرانین سفید و پرتقالیدر استانبول  و ارسال به ایران

Breed Sex Color Energy BirthDate
پامرانین نر و ماده سفید و پرتقالی فعال دوماهه

Picture

سگ پامرانین

تعداد بازدید آگهی : 2210

Siilar Ads